NEWS ประกาศข่าว

ระหว่างช่วงปีใหม่ ระบบการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานมีปัญหา ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาของระบบเมล์ของมหาวิทยาลัย ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ตอนนี้ทีมงานได้หาทางตรวจสอบแบบชั่วคราวแล้ว ถ้ายังพบปัญหาการเข้าใช้ กรุณาเมลแจ้ง wt.eng.ku@gmail.com
อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9