ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดตามแนบ

ประกาศรายชื่อนิสิตฝึกงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)