รับสมัครนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชนั่ เทคโนโลยี จา กดั (มหาชน)

มีความประสงค์เปิดรับนิสิตเข้าฝึกงานแบบสหกิจศึกษา อ้างอิงตามช่วงเวลาออกฝึกตามเทอมสหกิจฯ โดยมีสาขาที่เปิดรับดังนี้ คณะวิศวกรรม จำนวน 4 คน สาขาใดสาขาหนึ่งได้ แต่จะขอเน้น 2 ลำดับแรกก่อนค่ะ 1.สาขาเครื่องกล 2.สาขาแมคคาทรอนิกส์ 3.สาขาอุตสาหการ 4.สาขาการผลิต รายละเอียดดังแนบ

รับสมัครนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชนั่ เทคโนโลยี จา กดั (มหาชน)