รายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์รายงานผลการปฏิบัติงานนิสิตฝึกงานต่างประเทศ

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน จัดทำโปสเตอร์รายงานผลการปฏิบัติงาน ขนาด A0 (33.11 x 46.81 inch) เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ตัวอย่างดังไฟล์แนบ เซฟเป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-สกุล เลขประจำตัวนิสิต และอัพโหลดมายัง http://gg.gg/bo6pt เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

รายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์รายงานผลการปฏิบัติงานนิสิตฝึกงานต่างประเทศ