รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานสำหรับ ปี 2562 บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนิสิตฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน รายละเอียดดังแนบ

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานสำหรับ ปี 2562 บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำกัด