งบประมาณค่าใช้จ่ายตามระเบียบ ก.พ. ในการไปฝึกงาน/สหกิจศึกษาต่างประเทศ

รายละเอียดในเว็บไซด์ https://www.ocsc.go.th/education/budget