รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด รับนิสิตฝึกงานสาขาโยธา-ทรัพยากรน้ำ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หน่อยกิจการนิสิต คณะฯ อาคาร 3 ชั้น 1