เลื่อนวันฝึกงาน บริษัท ทีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เลื่อนวันฝึกงาน บริษัท ทีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จากวันที่ 3 มิ.ย.62 เป็นวันที่ 4 มิ.ย. 62