รายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์รายงานผลการปฏิบัติงานนิสิตฝึกงานต่างประเทศ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ทุกคน จัดทำโปสเตอร์รายงานผลการปฏิบัติงาน ขนาด A0 (33.11 x 46.81 inch) เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ตัวอย่างดังไฟล์แนบ เซฟเป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-สกุล เลขประจำตัวนิสิต และอัพโหลดมายัง http://gg.gg/errcz/1 เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

รายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์รายงานผลการปฏิบัติงานนิสิตฝึกงานต่างประเทศ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562