วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า หลักสูตรไทย

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า หลักสูตรไทย ถึงสำนักทะเบียน อาคารระพีสาคริก ภายใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562