การส่งเอกสารใบลงเวลาสำหรับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน 2564

การส่งเอกสารใบลงเวลาสำหรับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน 2564 สามารถส่งได้ 3 วิธี ดังนี้ 1. สามารถมาส่งด้วยตนเองที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1 (ช่อง 6) 2. ไปรษณีย์ลงทะเบียน (หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารฝึกงาน) ตู้ ป.ณ.1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903) 3. กรณีส่งโดยมีคนส่งเอกสาร (Messenger) ส่งที่ (หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel.027970969 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.