รายชื่อนิสิตลงทะเบียนฝีกงานในระบบเว็บไซต์ฝึกงาน ต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนวิชาการฝึกงาน 012XX399 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนิสิตลงทะเบียนฝีกงานในระบบเว็บไซต์ฝึกงาน ต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564