รับสมัครนิสิตฝึกงาน การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ รับนิสิตเข้าฝึกงานประจำปี 2564 ตามรายละเอียด หัวข้อดังนี้ 1. การจำลองการไหลเวียนของอากาศภายในและภายนอกอาคาร (CFD for Building) 2. การนำแบบจำลองอาคาร 3D มาช่วยในการหาค่าภาระความเย็น (Cooling Load in 3D model) 3. การนำแบบจำลองอาคาร 3D มาช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง (Phasing for Construction) 4. กราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยงาน 3D (Python scrip for autodesk revit) สามารถประสานงานกับ นายประเสริฐ งามเลิศประเสริฐ รอง ผอก.สค.2 พก.2 โทร 02-351-7211 หรือ 092-928-9326