NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

การชี้แจงการฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP ประจำปี 2564 (8 ก.ย. 63)
รายละเอียดดังแนบ

การชี้แจงการฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP ประจำปี 2564

ข้อปฏิบัตในการฝึกงานภาคฤดุูร้อน พ.ศ. 2563/แผ่นตรวจสอบขั้นตอนการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2563 (12 เม.ย. 63)
รายละเอียดดังแนบ

ข้อปฏิบัตในการฝึกงานภาคฤดุูร้อน พ.ศ. 2563/แผ่นตรวจสอบขั้นตอนการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2563

ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (12 เม.ย. 63)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ) (12 เม.ย. 63)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ)

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9