NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (31 พ.ค. 64)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ) (31 พ.ค. 64)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ)

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2564 (20 เม.ย. 64)
ลิ้ง http://gg.gg/p3aq9

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2564

การปฐมนิสิตนิสิตเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP ประจำปี 2564 (26 มี.ค. 64)
รายละเอียดดังแนบ

การปฐมนิสิตนิสิตเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP ประจำปี 2564

การชี้แจงการฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP ประจำปี 2564 (8 ก.ย. 63)
รายละเอียดดังแนบ

การชี้แจงการฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP ประจำปี 2564

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9