NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

Slide การประชุมชี้แจงการฝึกงาน (23 ส.ค. 62)
สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษ

Slide การประชุมชี้แจงการฝึกงาน

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ (5 ส.ค. 62)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ

ประกาศสำหรับนิสิตฝึกงานและขอจบการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562 (1 มิ.ย. 62)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสำหรับนิสิตฝึกงานและขอจบการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ) (22 ก.พ. 62)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ)

ประกาศทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 (22 ม.ค. 62)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9