NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อปฏิบัตในการฝึกงานภาคฤดุูร้อน พ.ศ. 2563/แผ่นตรวจสอบขั้นตอนการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2563 (12 เม.ย. 63)
รายละเอียดดังแนบ

ข้อปฏิบัตในการฝึกงานภาคฤดุูร้อน พ.ศ. 2563/แผ่นตรวจสอบขั้นตอนการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2563

ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (12 เม.ย. 63)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ) (12 เม.ย. 63)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ)

Slide การประชุมชี้แจงการฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP (23 ส.ค. 62)
สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษ

Slide การประชุมชี้แจงการฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ (5 ส.ค. 62)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9