NEWS ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

Slide การประชุมชี้แจงการฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP (23 ส.ค. 62)
สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษ

Slide การประชุมชี้แจงการฝึกงาน สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษและ โครงการ IDDP

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ (5 ส.ค. 62)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงานนิสิตและบทลงโทษ

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ) (22 ก.พ. 62)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ มก.เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิภาพนิสิต (ประสบอุบัติเหตุต่างๆ)

ประกาศทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการ IUP (22 ม.ค. 62)
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการ IUP

ข้อมูลสำหรับนิสิต: รายการสถานประกอบการในระบบ

ถ้าทราบชื่อสถานประกอบการ สามารถ ค้นรายการสถานประกอบการ
หรือดูรายการสถานประกอบการที่ชื่อขึ้นต้นด้วย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9