ขยายระยะเวลาส่งใบลงเวลาฝึกงานและประเมินผลการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2566

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ขยายระยะเวลาส่งใบลงเวลาฝึกงานและประเมินผลการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2566