ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์

เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 7 อัตรา (ดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ) สนใจสมัครได้ที่ https://app.smartsheet.com/b/form/4a89b238c4fc47978814b18244fc2440

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์