ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

1.Marketing: (1) support Designer - Graphic design, IT, Communication Arts (นิเทศศาสตร์) / (2) support Marcom - Business Marketing (บริหารการตลาด), Digital Marketing, Communication Arts (นิเทศศาสตร์) (ต้องการด่วน) 2.ฝ่ายบริการ: วิศวกร ด้านไฟฟ้าและเครื่องกล (ต้องการด่วน) 3.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเหตุ: บริษัทมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้นักศึกษาฝึกงาน สามารถอ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่: https://www.toshiba-lifestyle.com/th/internship

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด