ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน TEAM Consulting Engineering and Management PCL​. (TEAM GROUP)

นิสิตที่สนใจฝึกงาน(ทั้งภาคปกติและแบบสหกิจศึกษา) สามารถส่งอีเมล์พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ CV / Resume ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางม. (ถ้ามี/สามารถส่งตามหลังได้) **ในกรณีฝึกงานระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ช่วงระยะเวลาในการฝึกงาน และสถานที่ที่สะดวกในการฝึกงานมาที่ email: join@team.co.th หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่ม สามารถติดต่อได้ที่คุณคชาภรณ์ / คุณพุทธิกร Tel: 02-509-9000 # 1223 / 086-900-0958

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน TEAM Consulting Engineering and Management PCL​. (TEAM GROUP)