ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออย มรกต มหาชน จำกัด

รับสมัครนิสิตฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน เพื่อปฏิบัติงานที่โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานและรับผิดชอบโครงงานที่กำหนดโดยบริษัท โดยจะกำหนดตามสาขาวิชาวิศวกรรมด้านต่างๆ - นำเสนอโครงงานที่ได้รับมอบหมายต่อแผนก - งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ โดยเกี่ยข้องกับวัตถุประสงค์ของแผนก - มีค่าตอบแทนต่อวัน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอนุพงศ์ Mobile : 66 (0) 8 1846 5096 Email : anupong.promsawan@simedarbyoils.com

ปี 2566 รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออย มรกต มหาชน จำกัด